Stavební řízení - Konstrukce haly

Zdarma cenné informace

První kroky pro zahájení stavebního řízení

Před objednávkou konstrukce je potřeba zjistit, zda je možné stavbu realizovat na místě, kde chceme a jak chceme:

1) Je nutno zjistit, zda zamýšlená stavba není v rozporu s územním plánem ( obec může v budoucnu počítat na místě s bytovou zástavbou. Každá obec má mapu s územním plánem)

2) Odbor životního prostředí ( př. chráněná krajiná oblast, řeší se celkové začlenění do krajiny - sklon střechy a pod.)

3) Hygienická stanice ( účel stavby může být v rozporu s místními hygienickými předpisy - v blízkosti může být zdroj pitné vody)

4) Správci sítí: A) dodavatelé el. energie /e-on...../ (venkovní vedení, kabel)

                       B) vodovodní řád

                       C) telekomunikace

                       D) plynárny

                       E) horkovod

                       F) hasiči ( účel stavby- požární odolnost konstrukce 15min je základ)

                       G) předběžný souhlas majitelů sousedních pozemků

5) Bezbariérový přístup: ( v případě, že bude do budovy vstupovat veřejnost, tzn. i část tělesně postižených)

Pokud se tyto instituce vyjádří ke stavbě kladně, případně s vyjímkami, které jsou řešitelné, tak Vám nic nebrání k objednání konstrukce. Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy do cca 2 týdnů dostanete podklady pro Vás a Vašeho projektanta, kde bude nákres rozmístění patek, půdorys, čelní a boční pohled. Na základě těchto podkladů Vám Váš projektant v součinnosti se Stavebním úřadem vypracuje kompletní dokumentaci, včetně tech. zprávy, kde je vypsán účel stavby, vybavení, el. voda plyn, odpady a t.d.

 

Přečíst celý článek >>

Výpis staveb bez jakéhokoli povolení

Stavby pro které není nutné žádné o povolení, rozhodnutí ani územní souhlas !

 

1. Informační a reklamní zařízení ne větší než 0,6m2 (mimo ochraná pásma pozemních komunikací

2. Stožáry, antény a vlajky do výšky 8m

3. povrchové rozvody a odvody vody na zemědělské půdě či lesa (mimo vodních děl)

4. signální věže pro zeměměřické a seismickéúčely

5. podpěrné konstrukce dopravního značení

6. opěrné zdi do výšky 1m a ploty do výšky 2m pokud nesousedí s věřejnou komunikací

7. Propustky na neveřejných komunikací

8. Cirkusové stany a stavby pro film či divadlo

9. Sjezdy a nájezdy sloužící k připojení sousední nemovitosti

10. oplocení lesních školek pokud nedojde k přerušení komunikace nebo turistické trasy

11.Stavby pro zajištění lesního hospodářství a výkon práva myslivosti do 30m2 a 5m výšky bez sklepa

12. Důlní díla pokud spadají pod schvalovací báňské správy

13. Skleník do 40 m2 a 5m výšky 2m od hranice pozemku bez podsklepení

14. Stavba do 25m2 a 5m výšky s jedním nadzemním patrem podsklepená max do 3m hloubky na pozemku rod.domu nebo chaty, nesmí sloužit ke skladování hořlavin a výbušnin min 2m od hranice pozemku né na podnikání, ale pouze na rekreaci.

15. Bazén do 40m2 na pozemku kde stojí rodinný dům, nebo chata pro rekreaci 2m od hranice pozemku včetně technologie.

16. Mostní váhy

17. Přístřešky pro veřejnost do 40m2 a výšky do 4m.

18. výměna stávajícího rozvodu tech. Infrastruktury, která nepřekročí stávající hranice ochr. Pásma

19. Prodejní stánky pro slavnostní akce max. Na 30 dnů

Stavby s nutností ohlašení

Stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých stačí ohlášení !

 

1. Stavby pro bydlení a rekreaci max. S dvěma nadzemnímy podlažímy a sklepem do max 3m hloubky.

2. Podzemní stavby do 300m2 a výšky do 10m pokud se nejedná o vodní dílo.

3. Stavby do 300m2 a výšky do 10m, které nejsou určeny pro bydlení.

4. Dočasné stavby (nejdéle na 3 roky) haly do 1000m2, výšky max 15m, nepodsklepené. Dobu dočasnosti nelze prodloužit.

5. Stavby do 70m2, 5m výšky a podsklepené max do 3m.

Stavební povolení

Stavební povolení budete potřebovat v momentě, kdy bude vaše výstavba či rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí bytových domů. Budete o něj muset požádat také v případě, kdy při stavbě na pozemku určeném k bydlení či rekreaci překročíte podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou, či v případě, kdy se rozhodnete postavit studnu, nebo ji budete rekonstruovat a prohlubovat.

Územní souhlas

V případě nástaveb a přístaveb hraje důležitou roli také takzvaný územní souhlas, který započetí prací musí vždy předcházet. Někdy bývá potřebný i v momentě, kdy se jedná o stavbu bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení. V případě rodinných domů bývá zpravidla součástí procesu ohlášení stavby. O územní řízení není naopak třeba žádat v momentě, kdy stavbu nezvyšujete ani nerozšiřujete.

Přečíst celý článek >>